21075A成人体温探头,3米

型号 : 21075A
品牌 : 21075A

CNY ¥ 120

YSI400 一次性温度探头

型号 : W0001F
品牌 : 美的连

CNY ¥ 35

YSI 400重复性体表/体腔探头,3米

型号 : YSI 400
品牌 : YSI

CNY ¥ 70

飞利浦成人体表探头,3米

型号 : 21078A
品牌 : 飞利浦

CNY ¥ 100

西门子SC6002XL成人体腔探头,3米

型号 : SC6002XL
品牌 : 西门子

CNY ¥ 100

迈瑞PM6800儿童重复性体温探头,3米

型号 : PM6800
品牌 : 迈瑞

CNY ¥ 140

德尔格一次性体温探头,0.8米

型号 : W0020C
品牌 : 德尔格

CNY ¥ 840

YSI 400一次性体温探头,0.8米

型号 : 400
品牌 : YSI

CNY ¥ 840

Air Shields C2000儿童温度探头,1.2米

型号 : C2000
品牌 : Air Shields

CNY ¥ 175

飞利浦21091A一次性体温探头,0.8米

型号 : 21091A
品牌 : 飞利浦

CNY ¥ 840

迈瑞一次性温度探头,0.8米

型号 : 0011-30-37394
品牌 : 迈瑞

CNY ¥ 840

Ohmeda Giraffe一次性体温探头

型号 : W0026E
品牌 : Ohmeda Giraffe

CNY ¥ 45

21075A成人体温探头,3m

型号 : W0003B
品牌 : 21075A

CNY ¥ 120