14pin>DB9 SpO2传感器延长电缆兼容Masimo

型号 : S0020CO-L
品牌 : Masimo

CNY ¥ 175

一次性心电导联线

型号 : Dash 2500 3000
品牌 : 美的连

CNY ¥ 175

GE Medical Dash 2000/3000 血氧延长

型号 : Dash 2000/3000
品牌 : GE医疗

CNY ¥ 99.99

飞利浦M1900B血氧延长线,圆头12p转9p

型号 : M1900B
品牌 : 飞利浦

CNY ¥ 140

日本光电JL-900P血氧延长线

型号 :  JL-900P
品牌 : 日本光电

CNY ¥ 245

耐普特 N-390 N-6000 血氧延长线

型号 : N-390 N-6000
品牌 : 耐普特

CNY ¥ 140

德恩欧美达 3700 3710 血氧延长线

型号 : 3700 3710
品牌 : 德恩欧美达

CNY ¥ 230

飞利浦M1943A血氧延长线,8p转DB9F

型号 :  M1943A
品牌 : 飞利浦

CNY ¥ 126

Masimo 血氧延长线,Amp14P>DB9F

型号 : S0020CO-L
品牌 : Masimo

CNY ¥ 175

GE Dash 3000/4000 血氧延长线

型号 : Dash 3000/4000
品牌 : GE 医疗

CNY ¥ 189

理邦 M8 M9 M3血氧延长线

型号 :  M8 M9 M3
品牌 : 理邦

CNY ¥ 98

西门子 SC7000 SC8000 血氧延长线,圆头7针转D

型号 : SC7000 SC8000
品牌 : 西门子

CNY ¥ 105

麦邦CD2000血氧延长线

型号 : CD2000
品牌 : 麦邦

CNY ¥ 210

海豚2150 2G00751血氧延长线针转DB9

型号 : 2150 2G00751
品牌 : 海豚

CNY ¥ 189

飞利浦 MP20 30血氧延长线,8针转DB9

型号 :  MP20 MP30
品牌 : 飞利浦

CNY ¥ 210

GE S/5 AS/3 血氧延长线

型号 : S/5 AS/3
品牌 : GE 医疗

CNY ¥ 224

Masimo Rad-8血氧延长线,8p>Masimo 6J

型号 :  Rad-8
品牌 : Masimo

CNY ¥ 200

耐普特EC-8延长线,9pin转9pin

型号 :  EC-8
品牌 : 耐普特

CNY ¥ 80

耐普特N550 N-595加密转接头,9pin转9pin

型号 : N550 N-595
品牌 : 耐普特加密

CNY ¥ 140

席勒Argus TM-7血氧延长线,7pin转9pin

型号 : Argus TM-7
品牌 : 席勒

CNY ¥ 150